NAPÍSALI O NÁS

Táborčatá sú skvelý projekt, ktorí vedú skvelý ľudia plný energie a ktorí robia veci inak.

Ing. Norbert Mészárosz
Obchodný zástupca Gasztrometál zrt.

Majky je vždy vysmiaty, pripravený pomôcť. Má dobré srdce je zodpovedný, človek sa môže naňho spoľahnúť.

Mgr. Marta Jamrišková
Pedagóg, OA Partizánske

Janči je človek s úžasným zmyslom pre humor a najmä s talentom motivovať a zabávať deti.

Silvia Ďurinová
študentka, skúsená animátorka

Majky Makva a Janči Balážka, dve mená dvoch veľmi šikovných mladých ľudí, ktorí kus svojho času venujú iným.

Mgr. Róbert Flamík
Kňaz - Salezián

Tomiho treti tabor toto leto. A jednoznacne najlepsi. Dobra praca. (r. 2016)

Roman Feranc
Podnikateľ

NÁŠ TÍM

Práci s deťmi sa venujem približne od roku 2008, kedy som začal ako animátor v saleziánskom pastoračnom centre na...

Ján "Johnson" Balážka
Predseda OZ

Som priateľský, mám rád prácu s deťmi a občas som riadne strelený, ale vždy mám na prvom mieste zodpovednosť. Milujem...

Dominik "Domec" Centár
Junior Animátor

Mám rada turistiku, nové zážitky s priateľmi a divadlo. Ako animátorka som pôsobila aj u saleziánov.

Janka Mačáková
Senior Animátor

Práci s deťmi sa venujem od roku 2008. Vaše deti sú u nás v tých správnych rukách. Medzi moje hlavné záľuby patria...

Marián "Majky" Makva
Podpredseda

Som energická mladá baba, ktorá má rada kopec srandy, dobrú hudbu a najradšej trávi čas s priateľmi. Som všade tam...

Veronika Makvová
Senior Animátor

Som kreatívna, rada kreslím, športujem, vymýšľam nové veci a som rada tam, kde môžem niekomu vyčariť úsmev na tvári.

Anička Sýkorová
Senior Animátor

Študent krízového manažmentu v Žiline, stále vysmiaty chalan, Som večný optimista, Rád spoznávam nové veci a...

Vladko Triebel
Senior Animátor

NEVIETE SI RADY?

Všeobecné podmienky

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmluvný vzťah

1. medzi OZ Táborčatá a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.taborcata.sk, jeho potvrdením a preukázaním dokladu o zaplatení 50% ceny tábora, resp. členského objednávateľom. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 14 dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.taborcata.sk objednávka sa stornuje, resp. žiadosť o členstvo sa ruší. 

2. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť poukaz na tábor nasledovne:
bankovým prevodom – ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch, uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

Číslo účtu: SK1883300000002000974939

3. Čiastka musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 7 dní pred uskutočňením tábora, na ktorý bolo dieťa prihlásené.

Nástup detí na tábor

4. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade poukazu na tábor, kópiu preukazu poistenca, prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, prípadné vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

5. Každú zmenu hodiny nástupu či odchodu z tábora je potrebné oznámiť písomne, alebo aspoň telefonicky, na kontaktných číslach táborčiat.

Povinnosti a práva objednávateľa

6. Príchod dieťaťa do tábora je denne vždy od 07:00 do 9:00 hod, prípadne po dohode neskôr. Prezentácia detí začína o 09:00 hod za prítomnosti vedúceho tábora, zdravotníka a výchovných vedúcich. Vyzdvihnutie detí z tábora je vždy od 16:00 do 17:00 hod., alebo v inom individuálne dohodnutom čase.

7. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve.

8. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.

9. Telefonický kontakt –  z dôvodu nenarúšania programu bude k dispozícii iba v dohodnutom čase. Telefónny kontakt bude oznámený rodičom najneskôr pri nástupe detí na tábor.

10. Hodnotné veci, oblečenie, zlaté retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty, discmany, elektronické hry neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu OZ Táborčatá nezodpovedá. 

11. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný event, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

Povinnosti a práva OZ Táborčatá

12. Pri prerušení tábora vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa. Pri prerušení účasti na tábore z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.

13. OZ Táborčatá je povinné dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.

14. Ak je OZ Táborčatá nútené v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu termínu vybraného tábora za iný z ponuky OZ Táborčatá. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, OZ Táborčatá mu vráti celú úhradu do 3 mesiacov od uskutočnenia vybraného turnusu tábora. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 7 dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

15. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia na e-mail predsedovy OZ Táborčatá.

Storno podmienky   

16. Storno podmienky

– v prípade stornovania minimálne 2 mesiace pred nástupom je storno za tábor alebo iný produkt OZ Táborčatá (ďalej len "tábor") bezplatné 
– v prípade stornovania 10 a viac dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny tábora.
– storno do 10 až 2 dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny tábora.
– v prípade stornovania 2 a menej dní pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.
– v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

Záverečné ustanovenia

17. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti OZ Táborčatá, Legionárska 19, 831 04 Bratislava, IČO: 50084330, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na denný tábor organizovaný OZ Táborčatá a tiež fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. OZ Táborčatá je oprávnené osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu odvolať. Objednávateľ týmto súhlasí, aby mu boli zasielané informácie o ďalších aktivitách spoločnosti OZ Táborčatá.

18. Zľavy na tábory a všetky ostatné akcie organizované OZ Táborčatami sú ponúkané vždy samostatne, nemožno ich kombinovať s inými zľavami. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si na tábor najvyššiu ponúkanú zľavu.

Tieto podmienky účasti platia od 01.01.2016 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora. Privítame všetky vaše návrhy a postrehy.

Rodič odoslaním prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného OZ Táborčatá potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.

Nezáleží kde sme,

pretože stále sme vo svete Fantázie!