detské tábory
2023

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Podľa ustanovení zákona č.281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č.40/1964 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Zmluvný vzťah

1. medzi OZ Táborčatá a objednávateľom (právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony) vzniká vyplnením prihlasovacieho formuláru na www.taborcata.sk, jeho potvrdením a preukázaním dokladu o zaplatení 50% ceny tábora, resp. členského objednávateľom. Ak objednávateľ nezaplatí zálohu do 14 dní od vyplnenia prihlasovacieho formuláru na www.taborcata.sk objednávka sa stornuje.

2. Rodičia, ktorí záväzne prihlásili svoje dieťa do denného tábora môžu uhradiť poukaz na tábor nasledovne:
bankovým prevodom – ako variabilný symbol /VS/ pri prevodoch, uvádzajte telefónne číslo a do poznámky uvádzajte meno dieťaťa.

Číslo účtu: SK1883300000002000974939

3. Čiastka musí byť uhradená v plnej výške najneskôr 7 dní pred uskutočňením tábora, na ktorý bolo dieťa prihlásené.

Nástup detí na tábor

1. Pri nástupe do tábora si deti prinesú: kópiu dokladu o úhrade poukazu na tábor, kópiu preukazu poistenca, prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa, prípadné vyjadrenie detského lekára so súhlasom účasti dieťaťa na tábore. Ak dieťa užíva lieky, je nutné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na tábor a lieky odovzdať vedúcemu tábora.

2. Každú zmenu hodiny nástupu či odchodu z tábora je potrebné oznámiť písomne, alebo aspoň telefonicky, na kontaktných číslach táborčiat.

Povinnosti a práva objednávateľa

1. Príchod dieťaťa do tábora je vždy podľa informácií uvedenej na podstránke konkrétneho tábora, prípadne po dohode neskôr, alebo skôr. Vyzdvihnutie detí z tábora je taktiež podľa informácií uvedených na podstránke konkrétneho tábora, alebo v inom individuálne dohodnutom čase.

2. Objednávateľ zodpovedá za úplné a pravdivé údaje v zmluve.

3. Návštevy detí v tábore z technických a výchovných dôvodov neodporúčame. V prípade nejasnosti kontaktujte vedúceho tábora.

4. Telefonický kontakt –  z dôvodu nenarúšania programu bude k dispozícii iba v dohodnutom čase. Telefónny kontakt bude oznámený rodičom najneskôr pri nástupe detí na tábor.

5. Hodnotné veci, oblečenie, zlaté retiazky, mobilné telefóny, fotoaparáty, discmany, elektronické hry neodporúčame dávať deťom do tábora. Za ich stratu OZ Táborčatá nezodpovedá.

6. Keďže v detských táboroch ide o organizovaný event, všetci účastníci sa musia podriadiť spoločnému programu a režimu dňa. V prípade nerešpektovania vedúcich a iného porušenia táborového poriadku musí dieťa bez nároku na vrátenie úhrady pobyt ukončiť.

7. Objednávateľ je povinný uviesť všetky potrebné údaje o dieťati a jeho zdravotnom / psychickom zdravý. V prípade utajenia skutočnosti, má prevádzkovateľ ( OZ Táborčatá ) právo na vyradenie dieťaťa z tábora bez na vrátenie uhradenej čiastky.

Povinnosti a práva OZ Táborčatá

1. Pri prerušení tábora vznikne nárok iba na vyúčtovanie nevyčerpanej stravy a to iba v prípade, ak dôvodom odchodu je ochorenie dieťaťa. Pri prerušení účasti na tábore z iných dôvodov, nárok na vyúčtovanie nevzniká.

2. OZ Táborčatá je povinné dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na tábore a v informáciách o detskom tábore.

3. Ak je OZ Táborčatá nútené v prípade nepredvídaných skutočností alebo neobsadení turnusu zmeniť podmienky alebo zrušiť turnus, navrhne objednávateľovi zmenu termínu vybraného tábora za iný z ponuky OZ Táborčatá. Ak objednávateľ s navrhovanými zmenami nesúhlasí, OZ Táborčatá mu vráti celú úhradu do 3 mesiacov od uskutočnenia vybraného turnusu tábora. Zmena zmluvy sa môže uskutočniť iba písomne. Pri zrušení turnusu z dôvodu neobsadenia musí byť objednávateľ informovaný do 7 dní pred nástupom.

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy iba písomnou formou. Odstúpenie od zmluvy je platné dňom doručenia písomného oznámenia na e-mail predsedovy OZ Táborčatá. Môžete využiť nižšie uvedený formulár na odstúpenie od zmluvy.

Storno podmienky   

1. Storno podmienky – tábory a doprava

– v prípade stornovania minimálne 2 týždne pred nástupom je storno za tábor alebo iný produkt OZ Táborčatá (ďalej len “tábor”) bezplatné
– v prípade stornovania 7 až 14 dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny tábora.
– storno do 6 až 2 dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny tábora.
– v prípade stornovania 1 deň pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.
– v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti OZ Táborčatá, Legionárska 19, 831 04 Bratislava, IČO: 50084330, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na tábor organizovaný OZ Táborčatá a tiež fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. OZ Táborčatá je oprávnené osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti, s audiovizuálnym materiálom pracujú naši dobrovoľníci a externí dodávatelia služieb. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu 10 rokov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou e-mailu na taborcata@taborcata.sk zrušiť. Zodpovedná osoba je predseda občianského združenia, ktorého môžete kontaktovať na taborcata@taborcata.sk.

2. Zľavy na tábory a všetky ostatné akcie organizované OZ Táborčatami sú ponúkané vždy samostatne, nemožno ich kombinovať s inými zľavami. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si na tábor najvyššiu ponúkanú zľavu.

Tieto podmienky účasti platia od 01.01.2023 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora. V prípade sporu sa prosím obráťte na nášho predsedu, ktorého môžete kontaktovať na taborcata@taborcata.sk

Rodič odoslaním prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného OZ Táborčatá potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.