detské tábory
2024

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1. Organizátorom všetkých podujatí, škôl v prírode, lyžiarskych výcvikov, stanových táborov, iných zotavovacích podujatí a iných eventov (ďalej spolu len „podujatie“), je Táborčatá, o. z., sídlo: Legionárska 19, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, Register Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, registrové číslo VVS/1-900/90-47564, IČO: 50 084 330 (ďalej len

„organizátor“). 

 

 1. Predaj všetkých podujatí je sprostredkovaný sprostredkovateľom Táborčatá s.r.o., IČO 56 040 890, sídlo Budatínska 3230/16A, 851 06 Bratislava – mestská časť Petržalka (ďalej len „sprostredkovateľ“) prostredníctvom stránok kvalitnaskola.sk www.taborcata.sk. Zároveň je organizátorom všetkých denných táborov. Na účely týchto VZP pre podujatia zakúpené zákazníkmi, ktoré sú označované ako denné tábory vystupuje v pozícii organizátora.
 1. Zákazník: fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje zotavovacieho podujatia alebo ktorá sa má zúčastniť denného tábora na základe uzatvorenej zmluvy alebo jeho zákonný zástupca (spolu ďalej aj ako „zákazník“). Za zákazníka, ktorý nemá plnú spôsobilosť na právne úkony koná jeho zákonný zástupca, alebo iná osoba splnomocnená zákonným zástupcom na uzavretie zmluvy. Zástupca zákazníka so zákazníkom zodpovedajú spoločne a nerozdielne za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, na ktorú sa vzťahujú tieto VZP.
 1. Zákonom na účely týchto VZP sa myslí zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Pojmom písomne na účely týchto VZP sa myslí prostredníctvom prostriedku, ktorý umožňuje zákazníkovi alebo organizátorovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä listinne, e-mailom, SMS, USB a iným obdobným spôsobom.
 1. Predajné miesto prevádzkareň alebo iný priestor, kde organizátor obvykle vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla taborcata.sk alebo iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.
 1. V prípade, že organizátor uvádza zmluvu so zákazníkom, ktorý nie je fyzickou osobou – nepodnikateľom, ale má povahu podnikateľského subjektu, organizácie, subjektu verejnej správy alebo v prípade iného subjektu, zmluva uzavretá s takýmto subjektom má pred VZP prednosť.
 1. V prípade rozporu medzi týmito VZP a informáciami uvedenými na stránke organizátora, alebo na inej písomnej komunikácii alebo písomnej informácii poskytnutej organizátorom, majú tieto VZP prednosť.

 

 

I.  OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

 

 1. Zmluvný vzťah medzi organizátorom a zákazníkom vzniká kumulatívne po riadnom vyplnení prihlášky zo strany zákazníka na stránke https://taborcata.sk/prihlaska/ a úhradou aspoň prvej časti sumy za podujatie, pričom na potvrdenie týchto skutočností zákazník obdrží na ním zadanú emailovú adresu potvrdzovací mail, ktorý obsahuje všetky základné údaje (ďalej len „objednávka“ alebo „zmluva“).
 1. Osoba, ktorá koná za zákazníka, alebo zákazník, vyplnením záväznej prihlášky a úhradou sumy za podujatie potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene zákazníka uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zotavovacom podujatí. Takáto osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov tejto osoby a že ju informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy. Všetka korešpondencia potrebná pre naplnenia zmluvy bude vedená s osobou, ktorá koná za zákazníka, alebo priamo so zákazníkom.
 1. V prípade, že zákazník neuhradí do 14 dní od zadania objednávky zálohu podľa čl. II. bod 3 týchto VZP, obdrží e-mailom výzvu na úhradu zálohy zadaná objednávka automaticky zaniká a má sa za to, že k uzavretiu zmluvy nedošlo ak nedôjde k úhrade zálohy ani do 14 dní od výzvy podľa tohto odseku.
 

 

II.  CENA, ZMENA CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY

 

 1. Cenou za zotavovacie podujatie a všetky služby, ktoré si zákazník objednal alebo ktoré sú zahrnuté v zotavovacom podujatí (ďalej len „cena“) sa rozumie celková cena uvedená v prihláške o zotavovacom podujatí na nasledovnom linku: https://taborcata.sk/prihlaska/. Zo zliav poskytovaných organizátorom, má zákazník nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, zákazník si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s organizátorom inak. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zotavovacieho podujatia môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy a na čo bol zákazník vopred upozornený v súlade so zákonom.
 1. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká zákazníkovi až zaplatením kompletnej ceny zotavovacieho podujatia v plnom rozsahu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb pokiaľ nie je dohodnuté inak. Zákazník môže sumu za tábor zaplatiť najviac v 2 platbách, pričom platí, že prvá platba musí byť vo výške povinnej zálohy podľa tohto článku VZP a druhá časť ceny musí byť uhradená najneskôr 14 dní pred dňom začatia podujatia.
 1. Organizátor má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny podujatia alebo všetkých objednaných služieb a to najneskôr do 14 dní od vyplnenia prihlášky. Zvyšnú časť ceny podujatia alebo za všetky objednané služby je zákazník povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní od vyplnenia prihlášky, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 1. V prípade uzatvorenia zmluvy v lehote kratšej ako 14 dní pred začatím podujatia, ktorého sa má zákazník zúčastniť, resp. čerpania služieb, je zákazník povinný zaplatiť 100% ceny podujatia alebo objednaných služieb bezodkladne po zadaní objednávky najneskôr v deň začatia podujatia.
 1. Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet organizátora, resp. prevzaté organizátorom v hotovosti.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že organizátor je oprávnený jednostranným úkonom zvýšiť cenu podujatia ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:
  1. ceny prepravy vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie, keď v takom prípade bude cena podujatia zvýšená o hodnotu zvýšenia ceny prepravy pri porovnaní ceny prepravy pri uzavretí zmluvy s cenou prepravy ku dňu začatia podujatia,
  2. výšky daní alebo poplatkov za služby, keď v takom prípade bude cena podujatia zvýšená o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov pri porovnaní výšky týchto daní a poplatok pri uzavretí zmluvy s výškou týchto daní a poplatkov ku dňu začatia, alebo
  3. výmenných kurzov mien týkajúcich sa podujatia, keď v takom prípade bude cena podujatia zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu takejto meny voči EUR pri porovnaní hodnoty tohto kurzu pri uzavretí zmluvy s hodnotou tohto kurzu ku dňu začatia podujatia.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník má právo na zníženie ceny podujatia zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 6 tohto článku, ku ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy do začatia podujatia.
 1. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny za podujatie písomne spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny podujatia musí byť zákazníkovi preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začiatkom podujatia, inak organizátorovi nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene podujatia. Zákazník je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny podujatia, v opačnom prípade je organizátor oprávnený postupovať podľa ods. 3 tohto článku.
 1. Organizátor nie je povinný vrátiť zaplatenú cenu za podujatie, ak sa zákazník nezúčastnil podujatia z dôvodov, za ktoré nezodpovedá organizátor, a teda aj z dôvodu vyššej moci.
 

 

III.  PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
 1. K základným právam zákazníka patrí:
  1. právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného podujatia a služieb,
  2. právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa podujatia a objednaných služieb ktoré sú organizátorovi známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa neskôr dozvedel, ak bola zaplatená cena za podujatie. Informačná povinnosť v zmysle zákona týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá, 
  3. právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI. týchto podmienok.
  4. Pred začatím podujatia môže zákazník alebo jeho zástupca písomne oznámiť organizátorovi, že podujatia sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na podujatí; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy o účasti na podujatí musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena zákazníka je voči organizátorovi účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy podľa prvej vety doručené organizátorovi v primeranej lehote, najneskôr však 14 dní pred začatím podujatia; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva zákazníkom. Pôvodný zákazník a nový zákazník spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie celej ceny a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou zákazníka a o ktorých ich organizátor informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli organizátorovi v dôsledku postúpenia zmluvy na inú osobu. Organizátor je povinný novému zákazníkovi preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy. Súhlas nového zákazníka podľa tohto odseku musí obsahovať súhlas s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na podujatí alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Pri dojednaní spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti pôvodného a nového zákazníka za zaplatenie ceny poskytnutých služieb, je organizátor oprávnený použiť na úhradu ceny zálohu zaplatenú pôvodným zákazníkom podľa ods. 3 čl. II v prípade, že cena nebude uhradená.
  5. právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok a uplatnenie nárokov podľa čl. VIII týchto podmienok.
  6. Právo na kontakt na zástupcu organizátora, na ktorého sa zákazník môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého podujatia so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie. V prípade poskytnutia osobných údajov inej fyzickej osoby zákazník prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, ktorý kedykoľvek na žiadosť organizátora vie doložiť a zároveň ju informoval o podmienkach spracúvania osobných údajov organizátorom.
 1. K základným povinnostiam zákazníka, resp. zákonného zástupcu zákazníka patrí najmä:
  1. poskytnúť organizátorovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie podujatia a objednaných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je zákazník povinný uhradiť organizátorovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov organizátorovi vznikla,
  2. nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade organizátor nezodpovedá za riadne zabezpečenie podujatia alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta podujatia), ktorými je poskytnutie podujatia a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené,
  3. zaplatiť cenu za poskytnuté služby v plnom rozsahu v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutočnosť;
  4. v prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne podujatia alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko organizátorovi,
  5. prevziať od organizátora všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených,
  6. v prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e) týchto VZP, je povinný o tom bezodkladne informovať organizátora,
  7. pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými organizátorom alebo jeho zástupcami v SR alebo v zahraničí, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (napr. pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.),
  8. riadiť sa pokynmi organizátora, ako aj pokynmi priamych poskytovateľov služieb, a dodržiavať stanovený program podujatia a príslušné právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu; v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu podujatia alebo čerpania služieb je organizátor oprávnený odoprieť zákazníkovi ich poskytnutie, čím zákazník stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za podujatie,
  9. niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas podujatia alebo čerpania služieb spôsobil a to tak v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení, v akomkoľvek inom zariadení alebo inej osobe.
  10. rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom organizátora, rešpektovať zákaz fajčenia na podujatí, nesprávať sa agresívne voči iným zákazníkom alebo osobám na strane organizátora a pod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť organizátora za neúčasť zákazníka na podujatí či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb,
  11. pri nástupe na podujatie odovzdať vyplnené a podpísané prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave a fotokópiu alebo originál karty poistenca (platí pre všetky podujatia s výnimkou tých, kde sú špeciálne podmienky dohodnuté v samostatnej zmluve, s výnimkou všetkých podujatí, ktoré trvajú menej ako 24 hodín a s podujatí označených organizátorom ako denný tábor).
  12. zákonný zástupca zákazníka je povinný zabezpečiť jeho okamžitý predčasný odchod z podujatia a to na vlastné náklady bez nároku na vrátenie financií za nečerpané služby z dôvodov: nevhodného správanie zákazníka, nerešpektovanie pokynov organizátora, agresivita, vulgarizmus, požitie alkoholu, fajčenie cigariet, užívanie iných omamných látok, poškodzovanie majetku, rušenie nočného pokoja, ak zatajil vopred informáciu o zdravotnom stave či už fyzickom alebo duševnom, ktorá by mohla narúšať jeho plnohodnotnú účasť na podujatí alebo plnohodnotný priebeh aktivít podujatia. V prípade, že zákonný zástupca nezabezpečí bezodkladne odchod zákazníka z podujatia, organizátor má v takom prípade právo na prepravu zákazníka zákonnému zástupcovi a na refundáciu všetkých s tým spojených vynaložených finančných prostriedkov, čo môže byť najmä ale nielen náhradné ubytovanie, dozor vedúceho, cestovné lístky atď./ – (platí pre všetky podujatia),
  13. zákonný zástupca je povinný zabezpečiť, že zákazník spĺňa vekovú hranicu určenú pre konkrétne podujatie uvedenú organizátorom na stránke taborcata.sk alebo na inom mieste, ak sa s organizátorom nedohodne inak,
  14. oznámiť organizátorovi akékoľvek vlastnosti, zdravotné alebo mentálne problémy zákazníka, ktoré by mohli narušiť alebo iným spôsobom ohroziť podujatie, organizátora alebo iných účastníkov podujatia.
 
IV.  PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA
 1. K základným povinnostiam organizátora patrí:
  1. poskytnúť zákazníkovi meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo na zástupcu organizátora (čl. III. bod 1 písm. f),
  2. informovať zákazníka alebo jeho zákonného zástupcu o podujatí pred jeho konaním a poskytnúť mu primerané informácie k príprave zákazníka pred nástupom na podujatie,
  3. riadne zabezpečiť účastníkovi priebeh podujatia podľa poskytnutých informácii, ak nedošlo k zmene programu počas samotného podujatia z vopred nepredvídaných dôvodov,
 1. Základné práva organizátora:
  1. akákoľvek zmena programu organizovaného podujatia a to aj počas priebehu samotného podujatia,
  2. právo ukončiť účasť zákazníka na podujatí pri porušení akejkoľvek povinnosti zákazníka alebo zákonného zástupcu zákazníka podľa čl. III. bod 2. psím. l), m) týchto VZP.
 1. Organizátor nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si zákazník sám objedná u tretích osôb.
 1. Organizátor nezodpovedá za škodu vzniknutú na majetku zákazníka z dôvodu jeho poškodenia inou osobou ako je organizátor a to ani v prípade vyššej moci. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu vecí zákazníka.
 
V.  ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

 Pred začiatkom čerpania služieb resp. začiatkom podujatia zmluvné strany sa dohodli že organizátor je oprávnený pred začatím podujatia zmeniť zmluvné podmienky, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná a bude písomne informovať zákazníka o zmene jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom. Za zanedbateľnú zmenu podmienok zmluvy sa považuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, iná zmena programu, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto.

 1. Počas čerpania služieb:
  1. Organizátor je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu podujatia a poskytovaných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré organizátor nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program podujatia zabezpečiť, pričom v takomto prípade je organizátor povinný: • zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky zákazníka vylúčené, alebo • vrátiť zákazníkovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo • poskytnúť zákazníkovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo • poskytnúť zákazníkovi bezodkladne pomoc, alebo • zabezpečiť iné práva podľa zákona.
  2. Organizátor nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany organizátora).
  3. zákazník berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.
 
VI.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ODSTUPNÉ
 1. Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím podujatia od zmluvy odstúpiť prostredníctvom formulára uvedeného na konci tohto článku VZP a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné, ktorého výška zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy pred začatím podujatia, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb zákazníkovi a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb organizátorom.

Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku): 

 1. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 25% z ceny podujatia, ak zákazník odstúpi od zmluvy v lehote 14 dní a viac pred termínom začatia podujatia,
 2. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z ceny podujatia, ak zákazník odstúpi od zmluvy v lehote 7-14 dní pred termínom začatia podujatia,
 3. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 100% z ceny podujatia, ak zákazník odstúpi od zmluvy v lehote menej ako 7 dní pred termínom začatia podujatia,
 1. Odstupné podľa ods. 1 tohto článku a akékoľvek iné platby, ktoré sú spojené so zrušením podujatia a ktoré je v zmysle týchto VZP organizátor povinný vyplatiť zákazníkovi, budú organizátorom vyplatené až na 15-ty deň mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom malo podujatie pôvodne skončiť.
 1. V prípade, ak jeden z viacerých zákazníkov pri jednej zmluve ruší svoju účasť na podujatí (napr.

zrušení účasti jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento zákazník povinný uhradiť v rámci odstupného aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte odstupného sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. 

 

 1. V prípade, že zákazník nenastúpi na podujatie alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie ceny za podujatie ani za nečerpané služby.
 1. V prípade žiadosti zákazníka o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pôvodnej zmluvy na nové podmienky, ak takúto zmenu je organizátor schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri odstúpení od zmluvy, pričom platia podmienky odstupného podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.
 1. Zákazník môže v prípade zdravotných problémov požiadať bezplatne o zmenu termínu pôvodného podujatia, ktorého sa mal zúčastniť na náhradné. Zákazník je povinný takúto zmenu oznámiť organizátorovi najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom pôvodné podujatie malo začať. V takomto prípade je povinnou prílohou oznámenia zákazníka aj lekárska správa, ktorá potvrdzuje vznik zdravotných problémov.
 1. Organizátor môže pred začatím podujatia odstúpiť od zmluvy bez povinnosti nahradiť škodu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak počet účastníkov podujatia je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa zmluvy odstúpi od zmluvy v lehote určenej v zmluve, najneskôr však 20 dní pred začatím podujatia, ak ide o podujatie, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní, 7 dní pred začatím podujatia, ak ide o podujatie, ktoré trvá 2-6 dní, 48 hodín pred začatím podujatia, ak toto trvá menej ako 2 dni, alebo
 2. neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia organizátorovi plniť zmluvu a oznámi zákazníkovi odstúpenie od zmluvy bezodkladne pred začatím podujatia.
 1. Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy. Oprávnenie zákazníka podľa prvej vety sa nevzťahuje na podujatia, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy a vylúčenia práva zákazníka odstúpiť od zmluvy podľa prvej vety. U podujatí, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy je vylúčené právo zákazníka odstúpiť od zmluvy podľa tohto odseku.
 1. Zákazník si môže ku ktorémukoľvek podujatiu zakúpiť garanciu vo výške uvedenej pri zadávaní objednávky prostredníctvom prihlášky v zmysle článku II ods. 1 týchto VZP a to najneskôr do 46 dní odo dňa zadania objednávky alebo s úhradou druhej časti platby za podujatie. Obsahom garancie je právo zákazníka bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie týchto VZP bez udania dôvodu najneskôr v deň nástupu zákazníka na podujatie odstúpiť od zmluvy bez toho aby organizátor zákazníkovi účtoval storno poplatok z ceny za podujatie. Sumu, ktorý zákazník uhradil za garanciu mu organizátor v prípade jej uplatnenia nevracia.
 1. Odstúpiť od zmluvy môže zákazník cez nasledovný formulár: (*)
 
VII.  REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ 

 Organizátor zodpovedá za porušenie zmluvy, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb poskytovaných v rámci podujatia (ďalej len „porušenie zmluvy“).

 1. Ak niektorá zo služieb zo strany organizátora nie je poskytnutá v súlade so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá vlastnosti, ktoré zákazník s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, zákazník je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť organizátorovi alebo jeho poverenému zástupcovi.
 1. Organizátor je povinný v primeranej lehote určenej zákazníkom vykonať nápravu uvedením služby do súladu so zmluvou, zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním zákazníka, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí organizátorovi neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy a hodnotu dotknutých služieb. 
 1. Určenie lehoty podľa odseku 3 tohto článku nie je potrebné, ak organizátor oznámi zákazníkovi, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem zákazníka.
 1. Ak organizátor nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne zákazníkovi náhradné služby aj vtedy, ak návrat zákazníkovi na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy, pričom tieto náhradné služby musia byť a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve, bez dodatočných nákladov pre zákazníka, alebo b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb.
 1. Zákazník môže odmietnuť náhradné služby ponúknuté organizátorom podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služby nie sú porovnateľné so službami uvedenými v zmluve alebo ponúknutá zľava z ceny podujatia za služby nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb zákazník v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby nemôže z objektívnych dôvodov prijať, zákazník pokračuje v užívaní služieb, ktoré sú predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku, a organizátor poskytne zákazníkovi primeranú zľavu z ceny podujatia za služby, ktoré boli predmetom oznámenia podľa odseku 2 tohto článku.
 1. Ak organizátor nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí z náhradné služby uchu podľa odseku 5 tohto článku, zákazník má právo
  1. vykonať nápravu sám a požadovať od organizátora náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,
  2. odstúpiť od zmluvy bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny podujatia za služby, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy.
 1. Organizátor je povinný vyhotoviť v spolupráci so zákazníkom písomný záznam a odovzdať zákazníkovi kópiu tohto písomného záznamu, ak
  1. nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a) všetko tohto článku,
  2. zabezpečí zákazníkovi náhradné služby podľa odseku 5 písm. b) tohto článku,
  3. zákazník v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
  4. zákazník podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.
 1. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu podujatia do dvoch rokov od skončenia, alebo ak sa podujatie neuskutočnilo, odo dňa, keď sa malo podujatie skončiť podľa zmluvy. Ak je to možné, zákazník pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8 tohto článku.
 1. Zákazník má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 alebo odseku 7, všetko tohto článku. Ak organizátor nepreukáže, že porušenie zmluvy spôsobil zákazník, je povinná zákazníkovi do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy; tým nie je dotknuté právo zákazníka požadovať náhradu škody.
 1. Ak je súčasťou podujatia aj preprava zákazníka, organizátor v prípadoch podľa odseku 6 a odseku

7 písm. b), všetko tohto článku, zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre zákazníka. 

 

 1. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat zákazníka podľa zmluvy, organizátor uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného zákazníka. Ak sú v osobitných predpisoch o právach zákazníkov platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat zákazníka ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.
 1. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bol organizátor o ich osobitných potrebách informovaný najneskôr 48 hodín pred začatím podujatia.
 1. Organizátor sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.
 1. Zákazník je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania služieb, doručovať priamo organizátorovi, u ktorého si účasť na podujatí zakúpil.
 1. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII, je zákazník povinný poskytovať organizátorovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.
 1. Informácia o reklamačných postupoch:
  1. zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle organizátora a prostredníctvom jeho webovej stránky.
  2. Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamácie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Zákazník má nárok byť poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vrátane o podmienkach a spôsobe reklamácie.
  3. Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci organizátora, u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného podujatia inej reklamovanej služby.
  4. Organizátor zabezpečuje v mieste podujatia nepretržitú prítomnosť poverenej osoby oprávnenej prijímať a vybavovať podnety po celý čas podujatia.
  5. O vybavení reklamácie bude zákazníkovi vydaný písomný doklad.
  6. Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou a uzavretou zmluvou.
  7. organizátor vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 
VIII.  NÁHRADA ŠKODY
 1. Zákazník má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII ods. 5 písm. b), ods. 6 alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia zmluvy, za ktoré zodpovedá organizátor; náhradu škody poskytne organizátor zákazníkovi bezodkladne.
 1. Organizátor sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy bolo spôsobené
  1. zákazníkom,
  2. treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb poskytovaných v rámci podujatia, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
  3. neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
 1. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby poskytovanej v rámci podujatia, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na organizátora.
 1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie presiahnuť trojnásobok celkovej ceny podujatia. Dohoda podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.
 1. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu podľa čl. VII, nemá vplyv na práva zákazníkov podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie organizátora bude znížené o plnenie podľa osobitných predpisov.
 1. Ak zákazník spôsobí materiálnu škodu na majetku dodávateľov služieb organizátora, na majetku ostatných účastníkov podujatia alebo na majetku akýchkoľvek tretích osôb, je túto povinný okamžite (najneskôr do 3 dní od skončenia podujatia) odstrániť alebo finančne vykompenzovať.
 
IX.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiavanie povinnosti organizátora podľa všeobecne záväznej právnej úpravy. Spory, ktoré môžu vzniknúť zo zmluvy medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alternatívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Zákazník môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

 

 1. Platnosť týchto VZP sa vzťahuje na podujatia a služby poskytované organizátorom, s výnimkou prípadov, ak organizátor vopred dohodne písomne so zákazníkom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
 1. Podpisom zmluvy zákazník potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto VZP a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje.
 1. Organizátor prehlasuje, že si splnil svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku.
 1. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku organizátora o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a organizátor si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy so zákazníkom. Organizátor nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré organizátor vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.
 1. Zákazník v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov poskytuje organizátorovi osobné údaje na účel uzavretia tejto zmluvy s organizátorom, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok tejto zmluvy, spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami. Organizátor poskytne údaje zákazníka uvedeným príjemcom: cestovným agentúram, ubytovacím zariadeniam, spolupracujúcim tretím stranám (iným poskytovateľom služieb), Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva organizátorovi zo zákona. Organizátor postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi zákazníka v súlade s ustanoveniami nariadenia a platného zákona o ochrane osobných údajov. Zákazník je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať organizátora o ich zmene. V prípade, ak zákazník neposkytne organizátorovi osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude organizátor spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho kde si zákazník zakúpil podujatie. Prenos osobných údajov do tretej krajiny bude realizovaný podľa nariadenia o ochrane osobných údajov a platného zákona o ochrane osobných údajov. V prípade ak organizátor bude pre zákazníka vybavovať vízovú povinnosť, zákazník je povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. Zákazník, ktorého osobné údaje sú spracúvané, má právo od organizátora požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Zákazník má súčasne právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a právo na prenosnosť týchto údajov.
 1. Ak sa zákazník domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), alebo zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže zákazník adresovať zodpovednej osobe organizátora. 

 

 1. Tieto VZP nadobúdajú platnosť dňa (*). Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi zákazníkom a organizátorom pred 01.01.2024 a právne vzťahy z nich vyplývajúce, sa riadia právnou a zmluvnou úpravou platnou a účinnou pred 01.01.2024.

Storno podmienky   

1. Storno podmienky – tábory a doprava

– v prípade stornovania minimálne 2 týždne pred nástupom je storno za tábor alebo iný produkt OZ Táborčatá (ďalej len “tábor”) bezplatné
– v prípade stornovania 7 až 14 dní pred nástupom tvorí storno 25 % z ceny tábora.
– storno do 6 až 2 dní pred nástupom predstavuje 50% z ceny tábora.
– v prípade stornovania 1 deň pred nástupom, resp. v prípade nenastúpenia na pobyt predstavuje storno 100% z ceny pobytu. V tomto prípade však ponúkame aj možnosť prehlásiť dieťa na iný termín daného, resp. iného tábora.
– v prípade stornovania náhradného termínu tábora nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie poplatku za tábor.

Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ týmto udeľuje spoločnosti OZ Táborčatá, Legionárska 19, 831 04 Bratislava, IČO: 50084330, súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov, ktoré poskytol pri registrácii na tábor organizovaný OZ Táborčatá a tiež fotografií a ilustračných videí z denného tábora, ktorého sa jeho dieťa zúčastnilo. OZ Táborčatá je oprávnené osobné údaje účastníka, fotografie a ilustračné videá z táborov spracúvať, a to najmä pri organizovaní ďalších aktivít, na marketingové účely, prezentáciu a propagáciu spoločnosti, s audiovizuálnym materiálom pracujú naši dobrovoľníci a externí dodávatelia služieb. Súhlas so spracúvaním osobných údajov objednávateľ udeľuje dobrovoľne na dobu 10 rokov a je možné ho kedykoľvek písomne, formou e-mailu na taborcata@taborcata.sk zrušiť. Zodpovedná osoba je predseda občianského združenia, ktorého môžete kontaktovať na taborcata@taborcata.sk.

2. Zľavy na tábory a všetky ostatné akcie organizované OZ Táborčatami sú ponúkané vždy samostatne, nemožno ich kombinovať s inými zľavami. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si na tábor najvyššiu ponúkanú zľavu.

Tieto podmienky účasti platia od 01.01.2023 a sú neoddeliteľnou súčasťou záväznej prihlášky dieťaťa na tábor. Pripomienky ako aj reklamácie treba podať písomne najneskôr do 30 dní po návrate z tábora. V prípade sporu sa prosím obráťte na nášho predsedu, ktorého môžete kontaktovať na taborcata@taborcata.sk

Rodič odoslaním prihlášky dieťaťa do tábora organizovaného OZ Táborčatá potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a súhlasí s nimi.